ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ Μ. Σ. (2014). Bιβλιοκρισία:Ε. BRAOUNOU-PIETSCH, Beseelte Bilder. Epigramme des Manuel Philes auf bildliche Darstellungen, Wien: Verlag der Österr. Ak. der Wissenschaften, 2010. Byzantina Symmeikta, 23, 305–315. https://doi.org/10.12681/byzsym.1103