ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ Χ. (2013). Βιβλιοκρισία: N. SINIOSSOGLOU, Radical Platonism in Byzantium. Illumination and Utopia in Gemistos Plethon, Cambridge(UK), Cambridge University Press, 2011. Byzantina Symmeikta, 22, 413–429. https://doi.org/10.12681/byzsym.1106