ΛAMΠΑΚΗΣ Σ. (2014). Βιβλιοκρισία: Wege nach Byzanz. Herausgegeben von BENJAMIN FOURLAS und VASILIKI TSAMAKDA, Römisch- Germanisches Zentralmuseum-Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte , Mainz 2011. ISBN 978-3-88467-186-3. Byzantina Symmeikta, 23, 347–349. https://doi.org/10.12681/byzsym.1143