ΚΟΝΤΗ Β. Τὰ ἐθνικὰ οἰκογενειακὰ ὀνόματα στὴν Κρήτη κατὰ τὴ βενετοκρατία (13ος-17ος αἰ.). Byzantina Symmeikta, [S. l.], v. 8, p. 143–317, 1989. DOI: 10.12681/byzsym.728. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3540. Acesso em: 14 jun. 2024.