ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ Ε. Ὁ μάγιστρος Θεόκτιστος καί ὁ Θεόδωρος Στουδίτης. Μοναστηριακός Βίος καί Πολιτική. Byzantina Symmeikta, [S. l.], v. 12, p. 43–55, 1998. DOI: 10.12681/byzsym.845. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3636. Acesso em: 25 jun. 2022.