ΚΟΝΤΗ Β. Μαρτυρίες γιὰ τὴν εἰκονομαχικὴ ἔριδα στὴν Πελοπόννησο. Προβλήματα καὶ προσεγγίσεις. Byzantina Symmeikta, [S. l.], v. 13, p. 77–95, 1999. DOI: 10.12681/byzsym.861. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3652. Acesso em: 14 jun. 2024.