ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σ. Σημείωμα για την τεχνική εκπαίδευση στο Βυζάντιο τον 11ο αιώνα. Byzantina Symmeikta, [S. l.], v. 13, p. 157–166, 1999. DOI: 10.12681/byzsym.864. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3655. Acesso em: 20 may. 2024.