ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σ. Η «επιβουλή» του Ρωμανού Βοΐλα. Μία μορφή πρόληψης συνωμοσίας στα μέσα του 11ου αιώνα. Byzantina Symmeikta, [S. l.], v. 14, p. 49–56, 2008. DOI: 10.12681/byzsym.873. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3664. Acesso em: 13 apr. 2024.