ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ Χ. Βιβλιοκρισία: N. SINIOSSOGLOU, Radical Platonism in Byzantium. Illumination and Utopia in Gemistos Plethon, Cambridge(UK), Cambridge University Press, 2011. Byzantina Symmeikta, [S. l.], v. 22, p. 413–429, 2013. DOI: 10.12681/byzsym.1106. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3913. Acesso em: 19 apr. 2024.