ΛAMΠΑΚΗΣ Σ. Βιβλιοκρισία: Wege nach Byzanz. Herausgegeben von BENJAMIN FOURLAS und VASILIKI TSAMAKDA, Römisch- Germanisches Zentralmuseum-Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte , Mainz 2011. ISBN 978-3-88467-186-3. Byzantina Symmeikta, [S. l.], v. 23, p. 347–349, 2014. DOI: 10.12681/byzsym.1143. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3926. Acesso em: 25 jul. 2024.