ΚΟΝΤΗ Βούλα. 1989. “Τὰ ἐθνικὰ οἰκογενειακὰ ὀνόματα στὴν Κρήτη κατὰ τὴ βενετοκρατία (13ος-17ος αἰ.)”. Byzantina Symmeikta 8 (September):143-317. https://doi.org/10.12681/byzsym.728.