ΚΟΝΤΗ Βούλα. 1994. “Ἀργολικὰ σημειώματα”. Byzantina Symmeikta 9 (September):249-68. https://doi.org/10.12681/byzsym.772.