ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ Ελεωνόρα. 1998. “Ὁ μάγιστρος Θεόκτιστος καί ὁ Θεόδωρος Στουδίτης. Μοναστηριακός Βίος καί Πολιτική”. Byzantina Symmeikta 12 (September):43-55. https://doi.org/10.12681/byzsym.845.