ΚΟΝΤΗ Βούλα. 1999. “Μαρτυρίες γιὰ τὴν εἰκονομαχικὴ ἔριδα στὴν Πελοπόννησο. Προβλήματα καὶ προσεγγίσεις”. Byzantina Symmeikta 13 (September):77-95. https://doi.org/10.12681/byzsym.861.