ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σταυρούλα. 1999. “Σημείωμα για την τεχνική εκπαίδευση στο Βυζάντιο τον 11ο αιώνα”. Byzantina Symmeikta 13 (September):157-66. https://doi.org/10.12681/byzsym.864.