ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σταυρούλα. 2008. “Συμβολή στη μελέτη της σχεδογραφίας τον 11ο αιώνα”. Byzantina Symmeikta 15 (September):149-59. https://doi.org/10.12681/byzsym.893.