TSAMAKDA, Vasiliki. 2013. “ Turnhout 2010”. Byzantina Symmeikta 23 (October):285-92. https://doi.org/10.12681/byzsym.1115.