ΚΟΝΤΗ Β. (1989) “Τὰ ἐθνικὰ οἰκογενειακὰ ὀνόματα στὴν Κρήτη κατὰ τὴ βενετοκρατία (13ος-17ος αἰ.)”, Byzantina Symmeikta, 8, pp. 143–317. doi: 10.12681/byzsym.728.