ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ Ε. (1998) “Ὁ μάγιστρος Θεόκτιστος καί ὁ Θεόδωρος Στουδίτης. Μοναστηριακός Βίος καί Πολιτική”, Byzantina Symmeikta, 12, pp. 43–55. doi: 10.12681/byzsym.845.