ΚΟΝΤΗ Β. (1999) “Μαρτυρίες γιὰ τὴν εἰκονομαχικὴ ἔριδα στὴν Πελοπόννησο. Προβλήματα καὶ προσεγγίσεις”, Byzantina Symmeikta, 13, pp. 77–95. doi: 10.12681/byzsym.861.