ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σ. (2008) “Συμβολή στη μελέτη της σχεδογραφίας τον 11ο αιώνα”, Byzantina Symmeikta, 15, pp. 149–159. doi: 10.12681/byzsym.893.