ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ Χ. (2013) “ 2011”., Byzantina Symmeikta, 22, pp. 413–429. doi: 10.12681/byzsym.1106.