TSAMAKDA, V. (2013) “ Turnhout 2010”., Byzantina Symmeikta, 23, pp. 285–292. doi: 10.12681/byzsym.1115.