ΛAMΠΑΚΗΣ Σ. (2014) “Βιβλιοκρισία: Wege nach Byzanz. Herausgegeben von BENJAMIN FOURLAS und VASILIKI TSAMAKDA, Römisch- Germanisches Zentralmuseum-Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte , Mainz 2011. ISBN 978-3-88467-186-3”, Byzantina Symmeikta, 23, pp. 347–349. doi: 10.12681/byzsym.1143.