[1]
γερμανίδου σ., “Βιβλιοκρισία:V. FOSKOLOU and S. KALOPISSI-VERTI (επιστ. επιμ.), Intercultural Encounters in Medieval Greece after 1204. The Evidence of Art and Material Culture (Byzantioς. Studies in Byzantine History and Civilization 19), Turnhout: Brepols 2022”, ByzSym, vol. 33, pp. 309–318, Nov. 2023.