[1]
ΚΟΝΤΗ Β., “Τὰ ἐθνικὰ οἰκογενειακὰ ὀνόματα στὴν Κρήτη κατὰ τὴ βενετοκρατία (13ος-17ος αἰ.)”, ByzSym, vol. 8, pp. 143–317, Sep. 1989.