[1]
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ Ε., “Ὁ μάγιστρος Θεόκτιστος καί ὁ Θεόδωρος Στουδίτης. Μοναστηριακός Βίος καί Πολιτική”, ByzSym, vol. 12, pp. 43–55, Sep. 1998.