[1]
ΚΟΝΤΗ Β., “Μαρτυρίες γιὰ τὴν εἰκονομαχικὴ ἔριδα στὴν Πελοπόννησο. Προβλήματα καὶ προσεγγίσεις”, ByzSym, vol. 13, pp. 77–95, Sep. 1999.