[1]
ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ Χ., “ 2011”., ByzSym, vol. 22, pp. 413–429, Apr. 2013.