[1]
V. TSAMAKDA, “ Turnhout 2010”., ByzSym, vol. 23, pp. 285–292, Oct. 2013.