[1]
ΛAMΠΑΚΗΣ Σ., “Βιβλιοκρισία: Wege nach Byzanz. Herausgegeben von BENJAMIN FOURLAS und VASILIKI TSAMAKDA, Römisch- Germanisches Zentralmuseum-Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte , Mainz 2011. ISBN 978-3-88467-186-3”, ByzSym, vol. 23, pp. 347–349, May 2014.