ΚΟΝΤΗ Β. “Τὰ ἐθνικὰ οἰκογενειακὰ ὀνόματα στὴν Κρήτη κατὰ τὴ βενετοκρατία (13ος-17ος αἰ.)”. Byzantina Symmeikta, vol. 8, Sept. 1989, pp. 143-17, doi:10.12681/byzsym.728.