ΚΟΝΤΗ Β. “Ἀργολικὰ σημειώματα”. Byzantina Symmeikta, vol. 9, Sept. 1994, pp. 249-68, doi:10.12681/byzsym.772.