ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ Ε. “Ὁ μάγιστρος Θεόκτιστος καί ὁ Θεόδωρος Στουδίτης. Μοναστηριακός Βίος καί Πολιτική”. Byzantina Symmeikta, vol. 12, Sept. 1998, pp. 43-55, doi:10.12681/byzsym.845.