ΚΟΝΤΗ Β. “Μαρτυρίες γιὰ τὴν εἰκονομαχικὴ ἔριδα στὴν Πελοπόννησο. Προβλήματα καὶ προσεγγίσεις”. Byzantina Symmeikta, vol. 13, Sept. 1999, pp. 77-95, doi:10.12681/byzsym.861.