ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σ. “Σημείωμα για την τεχνική εκπαίδευση στο Βυζάντιο τον 11ο αιώνα”. Byzantina Symmeikta, vol. 13, Sept. 1999, pp. 157-66, doi:10.12681/byzsym.864.