ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σ. “Η «επιβουλή» του Ρωμανού Βοΐλα. Μία μορφή πρόληψης συνωμοσίας στα μέσα του 11ου αιώνα”. Byzantina Symmeikta, vol. 14, Sept. 2008, pp. 49-56, doi:10.12681/byzsym.873.