ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σ. “Συμβολή στη μελέτη της σχεδογραφίας τον 11ο αιώνα”. Byzantina Symmeikta, vol. 15, Sept. 2008, pp. 149-5, doi:10.12681/byzsym.893.