ΠΑΛΛΗΣ Γ. Ν. “Τοπογραφικά του αθηναϊκού πεδίου κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο (9ος-12ος αιώνας)”. Byzantina Symmeikta, vol. 23, Jan. 2014, pp. 105-82, doi:10.12681/byzsym.1124.