TSAMAKDA, V. “ Turnhout 2010”. Byzantina Symmeikta, vol. 23, Oct. 2013, pp. 285-92, doi:10.12681/byzsym.1115.