γερμανίδου σοφία. “Βιβλιοκρισία:V. FOSKOLOU and S. KALOPISSI-VERTI (επιστ. επιμ.), Intercultural Encounters in Medieval Greece After 1204. The Evidence of Art and Material Culture (Byzantioς. Studies in Byzantine History and Civilization 19), Turnhout: Brepols 2022”. Byzantina Symmeikta 33 (November 27, 2023): 309–318. Accessed April 21, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/32429.