ΚΟΝΤΗ Βούλα. “Τὰ ἐθνικὰ οἰκογενειακὰ ὀνόματα στὴν Κρήτη κατὰ τὴ βενετοκρατία (13ος-17ος αἰ.)”. Byzantina Symmeikta 8 (September 29, 1989): 143–317. Accessed June 14, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3540.