ΚΟΝΤΗ Βούλα. “Ἀργολικὰ σημειώματα”. Byzantina Symmeikta 9 (September 29, 1994): 249–268. Accessed May 23, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3555.