ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ Ελεωνόρα. “Ὁ μάγιστρος Θεόκτιστος καί ὁ Θεόδωρος Στουδίτης. Μοναστηριακός Βίος καί Πολιτική”. Byzantina Symmeikta 12 (September 29, 1998): 43–55. Accessed June 25, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3636.