ΚΟΝΤΗ Βούλα. “Μαρτυρίες γιὰ τὴν εἰκονομαχικὴ ἔριδα στὴν Πελοπόννησο. Προβλήματα καὶ προσεγγίσεις”. Byzantina Symmeikta 13 (September 29, 1999): 77–95. Accessed June 14, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3652.