ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σταυρούλα. “Σημείωμα για την τεχνική εκπαίδευση στο Βυζάντιο τον 11ο αιώνα”. Byzantina Symmeikta 13 (September 29, 1999): 157–166. Accessed May 20, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3655.