ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σταυρούλα. “Η «επιβουλή» του Ρωμανού Βοΐλα. Μία μορφή πρόληψης συνωμοσίας στα μέσα του 11ου αιώνα”. Byzantina Symmeikta 14 (September 26, 2008): 49–56. Accessed April 13, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3664.