ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σταυρούλα. “Συμβολή στη μελέτη της σχεδογραφίας τον 11ο αιώνα”. Byzantina Symmeikta 15 (September 26, 2008): 149–159. Accessed May 20, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3684.