ΠΑΛΛΗΣ Γεώργιος Νέστορος. “Τοπογραφικά του αθηναϊκού πεδίου κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο (9ος-12ος αιώνας)”. Byzantina Symmeikta 23 (January 29, 2014): 105–182. Accessed July 25, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3826.