ΛAMΠΑΚΗΣ Στυλιανός. “Βιβλιοκρισία: Wege Nach Byzanz. Herausgegeben Von BENJAMIN FOURLAS Und VASILIKI TSAMAKDA, Römisch- Germanisches Zentralmuseum-Forschungsinstitut für Vor- Und Frühgeschichte , Mainz 2011. ISBN 978-3-88467-186-3”. Byzantina Symmeikta 23 (May 20, 2014): 347–349. Accessed July 25, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3926.